Electrohouse24.pl
Archiwalny regulamin sklepu electrohouse24.pl obowiązujący do 24.12.2014.

-

Regulamin Sklepu Internetowego electrohouse24.pl

(archiwalny, obowiązujący do 24.12.2014)

Regulamin sklepu Internetowego electrohouse24.pl określa zasady ofert kupna oraz sprzedaży towarów. Złożenie przez klienta oferty kupna na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

1. Warunki ogólne

1.1.   Towary oferowane przez electrohouse24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 1.2.   Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz opłatę Kosztów Gospodarowania Odpadami (KGO). W przypadku oferty kupna towaru, na który wprowadzona jest przez obsługę sklepu lub błąd serwera nieprawidłowa cena, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałym fakcie, a oferta kupna zostanie anulowana. W przypadku zmian cen w trakcie realizacji obowiązuje cena potwierdzona przez administrację sklepu przy składaniu oferty kupna.

1.2.   Zgodnie z ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" w przypadku umów zawartych na odległość klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty wydania towaru na podstawie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Sklepu Internetowego. Wyjątek stanowią sprowadzone na zamówienie produkty lub usługi wykonane wg. indywidualnego zamówienia, które nie podlegają zwrotowi.

1.3.   Prosimy pamiętać, że w trybie zwrotu towaru w przypadku umów zawartych na odległość, zwracamy wartość zakupionego produktu bez kosztów transportu. Prosimy o zachowanie dowodu nadania zwracanej paczki do momentu otrzymania przelewu na Państwa konto.

1.4.   Datą wydania towaru w rozumieniu ustawy jest moment odebrania go z siedziby sklepu internetowego electrohouse24.pl, a w przypadku jego wysyłki - powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem tego rodzaju przedmiotów (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). W przypadku naszego sklepu przewoźnikiem jest firma kurierska.

1.5.   W razie niejasności, prosimy o kontakt z administracją sklepu kierując korespondencję na adres e-mail: sklep@electrohouse24.pl

1.6.   Opisy i zdjęcia produktów są własnością sklepu electrohouse24.pl. Kopiowanie i użytkowanie bez zgody sklepu electrohouse24.pl jest zabronione.

1.7.   Opisy i zdjęcia produktów są aktualne w chwili ich zamieszczania na stronie sklepu. Rzeczywisty wygląd może nieznacznie różnić się od pokazanego na zdjęciu.

2. Warunki składania zamówień i informacje o ofercie produktowej

2.1.   Zamówienie w electrohouse24.pl może złożyć jedynie osoba pełnoletnia lub osoba upoważniona do reprezentowania firmy. Wypełnianie formularza zamówienia dostępne jest 24 h na dobę.

2.2.   Po otrzymaniu formularza zamówienia electrohouse24.pl wysyła automatyczne potwierdzenie jego złożenia na podany w zamówieniu adres e-mail Zamawiającego.

2.3.    Wypełnienie i złożenie formularza zamówienia oraz wysłanie automatycznego potwierdzenia przyjęcia oferty kupna ma charakter informacyjny i nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający nie jest związany z Kupującym umową sprzedaży do chwili wysłania na adres podany przez Kupującego indywidualnego oświadczenia woli o przyjęciu oferty kupna z potwierdzeniem otrzymania płatności i uzgodnionych warunków dostawy. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta umowa sprzedaży.

2.4.   Informacje znajdujące się na stronach internetowych electrohouse24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert kupna. Cena oraz dostępność produktu podana przy każdym produkcie staje się wiążąca dla stron od chwili potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez administrację electrohouse24.pl.

2.5.   Warunkiem niezbędnym przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest potwierdzona wpłata całości uzgodnionej kwoty za zamówione towary lub jej części. W przypadku  wyboru opcji płatności za pobraniem  zaliczka wynosi 10% wartości zamówienia. Przy dokonywaniu wpłaty prosimy o podanie w tytule: numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska osoby zamawiającej lub nazwy firmy zgodnie ze złożonym formularzem zamówienia.

2.6.   Faktura VAT za zakupione towary dostarczana jest wraz z przesyłką i jest dokumentem zakupu niezbędnym przy składaniu reklamacji.

2.7.   Sprzedający zastrzega sobie prawo wycofania ze sprzedaży niektórych towarów znajdujących się w ofercie electrohouse24.pl.

2.8.    Dane podawane przez Kupującego w formularzu są użyte tylko w celu realizacji danego zamówienia i nie są dalej przetwarzane.

 WARUNKI DOSTAW

2.9.   Zamówione produkty, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z administracją sklepu mogą zostać dostarczone na terenie Polski w następujący sposób:

1.9.1.  przesyłką kurierską do Państwa domu, zgodnie z danymi w formularzu zamówienia, lub

1.9.2.  przesyłka kurierską pod inny adres, wskazany przez Zamawiającego administratorowi sklepu, lub

1.9.3.  będą czekać na odbiór w siedzibie sklepu electrohouse24.pl, pod adresem 05-090 Raszyn, al. Krakowska 5.

2.10. Wybrany sposób odbioru zakupionych towarów ma wpływ na łączny koszt realizacji zamówienia. Przy wyborze opcji odbioru zamówionego towaru z siedziby sklepu Kupujący nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostawą. Przy wyborze opcji dostawy pod wskazany adres Kupujący ponosi koszty dostawy zgodnie z aktualnymi stawkami za przewóz towarów widocznymi przy składaniu oferty kupna (koszyk). W przypadku indywidualnych wymagań dotyczących dostawy, pracownik administracji zaproponuje indywidualny koszt wysyłki, który Kupujący będzie mógł zaakceptować przed podjęciem decyzji kupna. Sklep nie obciąża Kupującego niezaakceptowanymi wcześniej kosztami.

2.11. Wysyłki firmą kurierską odbywają się od poniedziałku do piątku. W większości przypadków dostawa ma miejsce kolejnego dnia roboczego po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie.

2.12. Przy odbiorze towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dostarczona przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Procedura zgłaszania i rozpatrywania reklamacji związanych z dostawą (uszkodzenia, niezgodność z dostawą) opisana jest w punkcie 3 "Warunki reklamacji" regulaminu.

2.13. UWAGA ! Koszty przesyłki obejmują standardowa formę dostawy przez firmę kurierską. W szczególności opłata za dostawę nie obejmuje: rozpakowania, podłączenia zakupionego urządzenia, ani odbioru starego urządzenia od Kupującego do utylizacji.

2.14. Sprzedający odbierze stare urządzenie od Kupującego na koszt Kupującego. W takim przypadku, należy taką usługę i jej koszt dla Kupującego ustalić wcześniej z administracją naszego sklepu.

2.15. Kupujący ma prawo wyboru sposobu zapłaty za zamówione towary. W sklepie electrohouse24.pl sposób zapłaty nie powoduje różnic w cenie i łącznym koszcie zamawianych towarów.

2.16. Dostępne formy płatności to przelew bankowy oraz płatności kartami poprzez serwis PayU.

 

3. Warunki reklamacji

3.1.    Towary oferowane w electrohouse24.pl są fabrycznie nowe i dostarczane w opakowaniach fabrycznych.

GWARANCJA I REKLAMACJE

3.2.   Uprawnienia z tytułu gwarancji są szczegółowo określone w warunkach zamieszczonych w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do dostarczanego towaru. Jeśli zakupiony produkt nie działa poprawnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z serwisem Gwaranta zgodnie z informacja podana na karcie gwarancyjnej.

3.3.   Reklamacje wadliwych/niezgodnych z umową produktów, bądź inne uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu można zgłosić do sklepu wypełniając formularz zgłoszenia (w zakładce „Kontakt”), lub listownie na adres: Sklep electrohouse24.pl , Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn.

TOWAR USZKODZONY W CHWILI DOSTARCZENIA

3.4.   Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru jeżeli opakowanie jest uszkodzone i wskazuje na możliwość uszkodzenia zawartości przesyłki. W momencie odbioru towaru na Kupującym spoczywa obowiązek rozpakowania i dokładnego sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń towaru należy sporządzić stosowny protokół potwierdzony numerem i podpisem kuriera, oraz czytelnym podpisem Kupującego. O odmowie przyjęcia uszkodzonego towaru należy niezwłocznie powiadomić administrację sklepu, przesyłając opis uszkodzenia na adres e-mail: sklep@electrohouse24.pl

3.5.   Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych bez wspomnianego protokołu nie będą rozpatrywane ani przez firmę kurierska, ani przez electrohouse24.pl. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru (zgodnie z Ustawą Prawa Przewozowego, art. 76).

3.6.   Po odbiorze towaru bez zastrzeżeń co do jego stanu i zgodności z zamówieniem prawo własności, a jednocześnie odpowiedzialność za  uszkodzenia mechaniczne elementów zewnętrznych i wyposażenia wewnętrznego, a także za utratę towaru w całości przechodzi na Kupującego.

NIEZGODNOŚĆ DOSTARCZONEGO TOWARU Z ZAMÓWIENIEM

3.7.   Kupujący ma prawo nie przyjąć dostawy towarów, w przypadku ich niezgodności ze złożonym zamówieniem. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić administrację sklepu, przesyłając opis sytuacji na adres e-mail: sklep@electrohouse24.pl. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia administracja sklepu podejmie działania mające na celu niezwłoczne wysłanie właściwego towaru bez dodatkowych kosztów dla Kupującego.

3.8.   Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

3.9.   Różnice między rzeczywistym kolorem zakupionych towarów, a ich widokiem na zdjęciu mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. faktura powierzchni, kolor) i nie są podstawą do złożenia reklamacji na niezgodność zakupionego towaru z jego opisem.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYN

3.10. Na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący ma prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty jego wydania bez podania przyczyny i bez względu na wybrany sposób płatności. W celu dokonania takiego zwrotu konieczny jest kontakt ze Sprzedającym (sklep@electrohouse24.pl) w celu  ustalenia dogodnych dla Kupującego szczegółów zwrotu towaru.

3.11. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Świadczenia Stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). Zwracany towar i jego opakowanie nie mogą być zniszczone, ani nie mogą nosić śladów użytkowania W szczególności w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub  uszczuplenia o jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3.12. Kupujący zobowiązany jest do odesłania na własny koszt zakupionych towarów  w opakowaniu oryginalnym, z dołączonym dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Wszelkie zwroty nie uzgodnione wcześniej z administracją sklepu sklep@electrohouse24.pl nie będą przyjmowane.

3.13. Zwrot kosztów zakupionego towaru (z wyłączeniem kosztów dostawy) Kupujący otrzyma  w taki sam sposób w jaki dokonał zapłaty: przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, zwrot na kartę kredytową, gotówkę w punkcie odbioru  w terminie 7 dni roboczych od momentu przyjęcia przez sklep electrohouse24.pl zwróconego towaru.


4. Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.

4.1.   Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.electrohouse24.pl jest skierowana do Użytkowników sklepu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług serwisu Sklepu Internetowego.

4.2.   Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie określenia mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

4.3.   Administratorem danych osobowych Użytkowników i Kupujących (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Dom Bianco Sp. z o.o.  Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn. KRS: 0000150655, zarejestrowany przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, REGON: 006932147, NIP: 5260306804.

II. Gromadzone dane

4.4.   Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji z zastrzeżeniem postanowień punktu "Dane zbierane automatycznie"

4.5.   „Dane zbierane w celu realizacji Zamówienia”. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Sprzedającym w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

4.6.   Sprzedający oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, nazwa i numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.

4.7.   Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.

4.8.   Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy zastosować unikatową kombinację liczb, liter i znaków.

4.9.   Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

4.10. „Dane zbierane automatycznie”. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego electrohouse24.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.

4.11. Pliki cookies o których mowa w pkt. 4.10 to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.: tworzenie statystyk oglądalności, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów, śledzenie preferencji Użytkownika

4.12. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

4.13. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.

4.14. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

4.15. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

4.16. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 4.10, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch w serwisie Sklepu  Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

4.17. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

III Wykorzystanie danych

4.18. Dane podane przez Użytkownika, Sprzedający wykorzystuje do:

4.18.1.   świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,

4.18.2.   realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,

4.18.3.   przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,

4.18.4.   wsparcia, realizacji procesów płatności

4.18.5.   prowadzenia działań marketingowych.

4.19. Sprzedający oraz podmiot trzeci zbierający dane Użytkownika w celu skorzystania z Infolinii lub podmiot trzeci realizujący płatności za Zamówienie, przekazuje dane Użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom i podmiotom trzecim z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

4.20. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów itp. działań marketingowych.

4.21. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego w celach przesłania informacji handlowych.

4.22. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym i danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego.

4.23. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze w ramach Opinie o Produkcie, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego.

4.24. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem/konsultantem Sprzedającego, w tym poprzez Infolinię, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.

4.25. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Użytkownika, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedającym.

4.26. Sprzedający zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Sprzedający zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

4.27. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane pliki "cookies" podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu plików cookies przez podmioty trzecie.

IV Prawo dostępu do danych osobowych

4.28. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.29. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

4.30. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

V Zabezpieczenie danych osobowych 

4.31. Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

4.32. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

4.33. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

4.34. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

4.35. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

VI Wyłączenie odpowiedzialności

4.36. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż Usługodawca oraz Sprzedający, które zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.

4.37. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

4.38. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie pkt. VIII. 3 niniejszej Polityki Prywatności.

4.39. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres sklep@electrohouse24.pl

VII Postanowienia końcowe

4.40. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

4.41. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia:

4.41.1.   okoliczności Siły Wyższej,

4.41.2.   zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

4.41.3.    zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Sprzedający powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika. Sprzedający powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika). Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.


 5. Informacje końcowe

 5.1.   Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04 sierpnia 2014 r. i zastępuje dotychczas obowiązujący.

5.2.   Właścicielem serwisu i Sprzedającym jest: Dom Bianco Sp. z o.o.  Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn.

5.2.1.  KRS: 0000150655, zarejestrowany przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY

5.2.2.  REGON: 006932147,

5.2.3.  NIP: 5260306804

5.3.   Dane kontaktowe:

5.3.1.  adres e-mail: sklep@electrohouse24.pl

5.3.2.  telefon: (22)720 11 98

5.3.3.  adres: Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn

 

electrohouse24.pl © 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone, powielanie informacji zawartych na tej stronie zabronione.

Newsletter

Podaj swój e-mail, jeśli chcesz być informowany o nowościach i promocjach

Copyright © 2016 electrohouse24.pl
tworzenie stron Webton.pl