Electrohouse24.pl

Towary sprzedawane w sklepie electrohouse24.pl wyposażone są w gwarancję.
Poniżej warunki gwarancji dla urządzeń Dirt Devil.

Pobierz skan gwarancji Dirt Devil


WARUNKI GWARANCJI


 1.  Gratulujemy zakupu urządzenia Dirt Devil. Wszystkie produkty tej marki powstają z udziałem ekspertów w dziedzinie utrzymania czystości, wzornictwa oraz wykorzystują najnowsze technologie dostępne w branży. Wierzymy zatem, że spełnią również Państwa oczekiwania. Firma Dom Bianco Sp. z o.o. gwarantuje, że w razie ujawnienia w okresie gwarancyjnym usterek, które wynikają z winy producenta, na warunkach i w zakresie określonym niniejszym dokumentem zostaną one usunięte w sposób uzależniony od ich właściwości. Okres gwarancji dla Użytkownika wynosi 24 miesiące z zastrzeżeniem, iż na akumulatory okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty zakupu i obejmuje wyłącznie urządzenia wprowadzone na rynek przez Gwaranta i zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


2.  Niezwłocznie po ujawnieniu się ewentualnej usterki Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia o tym gwaranta dzwoniąc na centralny numer zgłoszeniowy: 

(22) 111 00 08

lub wysyłając e-mail na adres:

serwis@dombianco.com.pl


Oprócz opisu usterki w zgłoszeniu należy podać: typ, model urządzenia, numer seryjny, datę zakupu, nazwisko zgłaszającego, adres a także dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) niezbędne do dalszego kontaktu z Użytkownikiem. Użytkownik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia naprawy wraz z numerem zgłoszenia, oraz informacje dotyczące dalszego postępowania.


3.  Jeśli urządzenie wymagać będzie naprawy warsztatowej – zostanie odebrane od Użytkownika przez firmę kurierską, a po naprawie - dostarczone nieodpłatnie pod wskazany adres.


4.  Usterki ujawnione w okresie gwarancji, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, będą usuwane na podstawie ważnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu w terminie 14 dni od daty odbioru sprzętu od Konsumenta przez firmę kurierską.


5.  Jeżeli część zamienna, niezbędna do naprawy gwarancyjnej, musi być sprowadzona z zagranicy, to termin zakończenia naprawy może zostać wydłużony. W takim przypadku klientowi przysługuje wydłużenie terminu ważności Karty Gwarancyjnej o czas oczekiwania.


6.  Sprzęt wysyłany do naprawy powinien mieć opróżniony pojemnik na kurz, oraz dołączoną kartę gwarancyjną, dowód zakupu i opis usterki.


7.  Kurierowi należy przekazać tylko zgłoszone urządzenie (bez akcesoriów), najlepiej w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, lub w innym opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo w czasie transportu.


8.  Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Użytkowanie sprzętu musi odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi.


9.  Gwarancja nie obejmuje:


a.  czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na swój koszt m.in.: instruktażu użytkowania, podłączenia sprzętu, konserwacji, czyszczenia filtrów, itp.,


b.  usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia z winy Użytkownika, nieodpowiedniego napięcia prądu, dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie urządzenia i które były dokonane przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z PN,


c.  uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i innych spowodowanych działaniem Użytkownika lub jego zaniedbaniem, oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (np. wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, szkody transportowe), powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych innych niż powstających w gospodarstwie domowym (np. pyłu gipsowego, lub gruzu), przypadkowego zassania wody,


d.  uszkodzeń powstałych w związku z zaniechaniem zgłoszenia usterki przez Użytkownika niezwłocznie po jej ujawnieniu, lub zaniechania okresowego sprawdzenia poprawności działania sprzętu,


e.  usunięcia oznak zwykłego zużycia urządzenia, które nie mają znaczenia dla jego wartości, lub przydatności użytkowej.


10. Koszt wykonania czynności wymienionych w punkcie 7, a także koszty wynikłe z powodu podania błędnych danych przez Użytkownika (np. nieprawidłowy adres odbioru przesyłki kurierskiej, niemożność identyfikacji urządzenia z powodu braku tabliczki znamionowej), lub braków formalnych (np. niezgodność danych na karcie z danymi urządzenia, lub danymi na dokumencie zakupu) - ponosi Użytkownik.


11. Zakres i sposób naprawy gwarancyjnej lub wymiany określa gwarant.


12. Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji Użytkownik może zrealizować wyłącznie w Dom Bianco Sp. z o.o., lub wskazanych przez niego Autoryzowanych Punktach Obsługi, których adresy można uzyskać dzwoniąc pod centralny numer zgłoszeniowy, lub znaleźć na stronie internetowej www.dirt-devil.pl.


13. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


UWAGA ! ZANIM ZGŁOSISZ USTERKĘ DO SERWISU SPRAWDŹ, CZY FILTRY SĄ CZYSTE


Zakupione urządzenie wymaga regularnej obsługi przez Użytkownika. W szczególności – należy czyścić filtry chroniące silnik przed przedostaniem się do niego zanieczyszczeń. Filtr chroniący silnik można myć, ale należy go dobrze wysuszyć przed ponownym założeniem. W 90% przypadków za słabą siłę ssania, lub nieskuteczność pracy urządzenia odpowiadają brudne, lub  mokre filtry ! Upewnij się, że w Twoim urządzeniu filtry są suche i czyste !


 

Przyjmuję do wiadomości warunki gwarancji     ………………………………………………..

                                                                                                  (podpis nabywcy)

Copyright © 2019 electrohouse24.pl