Electrohouse24.pl
Towary sprzedawane w sklepie electrohouse24.pl wyposażone są w gwarancję. Poniżej warunki gwarancji dla urządzeń Faber.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gratulujemy dokonanego zakupu. Firma Dom Bianco Sp. z o.o. gwarantuje, że w razie ujawnienia w okresie gwarancyjnym usterek, które wynikają z winy producenta, na warunkach i w zakresie określonym niniejszym dokumentem zostaną one usunięte w sposób uzależniony od ich właściwości. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu i obejmuje wyłącznie urządzenia wprowadzone na rynek przez Gwaranta i zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Niezwłocznie po ujawnieniu się ewentualnej usterki użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia o tym gwaranta dzwoniąc na centralny numer zgłoszeniowy: telefon (22) 38 31 888(22) 38 31 888 lub telefon komórkowy 663 130 030663 130 030 lub wysyłając e-mail na adres serwis@dombianco.com.pl. Oprócz opisu usterki w zgłoszeniu należy podać: typ. model urządzenia, datę zakupu, nazwisko zgłaszającego, adres sprzętu a także dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) niezbędne do dalszego kontaktu z użytkownikiem. Użytkownik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia naprawy wraz z numerem zgłoszenia.

3. Usterki ujawnione w okresie gwarancji, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, będą usuwane na podstawie ważnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu oraz, dodatkowo w przypadkach dotyczących urządzeń których instalacja wymaga uprawnień (np. płyt gazowych, urządzeń elektrycznych nie wyposażonych fabrycznie we wtyczkę takich jak: płyty ceramiczne, okapy, piekarniki, inne), pieczęci instalatora z numerami uprawnień gazowych i/lub elektrycznych, w następujących terminach:

-    14 dni od daty dostarczenia sprzętu do zakładu usługowego,

-    21 dni od daty zgłoszenia sprzętu, którego reklamujący nie ma obowiązku dostarczyć.

4. Jeżeli część zamienna, niezbędna do naprawy gwarancyjnej, musi być sprowadzona z zagranicy, to termin zakończenia naprawy może zostać wydłużony. W takim przypadku klientowi przysługuje wydłużenie terminu ważności Karty Gwarancyjnej o czas oczekiwania.

5. Sprzęt o wadze do 10 kg reklamujący powinien dostarczyć do zakładu usługowego wraz z kartą gwarancyjną, oraz dowodem zakupu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. Pozostały sprzęt, reklamujący zobowiązany jest udostępnić do wykonania naprawy. Nieprawidłowy montaż, lub zabudowa uniemożliwiająca dostęp do urządzenia powoduje zmianę kwalifikacji naprawy i odstąpienie od naprawy gwarancyjnej, oraz wstrzymanie biegu reklamacji do czasu jego udostępnienia.

6. Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Użytkowanie sprzętu musi odbywać się zgodnie z instrukcja obsługi.

7. Gwarancja nie obejmuje:

a) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na swój koszt m.in.: instruktażu, instalacji i podłączenia sprzętu, konserwacji, wymiany bezpieczników, źródeł światła (np. żarówek), przygotowania instalacji elektrycznej oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników), wymiana dysz, demontażu elementów mebli kuchennych, itp.,

b) usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia z winy użytkownika, nieodpowiedniego napięcia prądu, dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie urządzenia i które były dokonane przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z PN i innych niż wymienione w instrukcji obsługi,

c) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i innych spowodowanych działaniem użytkownika lub jego zaniedbaniem, oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (np. wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, szkody transportowe), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do sprzętu,

d) uszkodzeń powstałych w związku z zaniechaniem zgłoszenia usterki przez użytkownika niezwłocznie po jej ujawnieniu, lub zaniechania okresowego sprawdzenia poprawności działania sprzętu.

e) nie podlegają gwarancji elementy ze szkła i plastiku, odcień i faktura elementów zewnętrznych oraz odbarwienia np. palników gazowych lub rusztów.

8. Koszt wezwania serwisu do wykonania czynności wymienionych w punkcie 7, a także koszty wynikłe z powodu podania nieprawidłowych danych przez użytkownika podczas zgłoszenia usterki do serwisu ponosi użytkownik.

9. Wykaz punktów serwisowych stanowi załącznik do niniejszej karty gwarancyjnej. Gwarant zastrzega sobie prawo zmiany listy serwisów bez uprzedniego powiadomienia.

10. Zakres i sposób naprawy gwarancyjnej lub wymiany określa gwarant.

11. Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji użytkownik może zrealizować wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Obsługi Dom Bianco Sp. z o.o.

12. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Przyjmuję do wiadomości warunki gwarancji..........................

                                                                              (podpis nabywcy)

Copyright © 2019 electrohouse24.pl