Electrohouse24.pl
Towary sprzedawane w sklepie electrohouse24.pl wyposażone są w gwarancję. Poniżej warunki gwarancji dla urządzeń Smeg udzielonej przez Smeg Polska Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9,02-677 Warszawa

Ogólna gwarancja na wszystkie sprzęty Smeg wynosi 24 miesiące licząc do dnia sprzedaży sprzętu widniejącego na fakturze lub paragonie.

Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia w Autoryzowanym Serwisie Smeg i udostępnienia sprzętu. W przypadku sprowadzenia części z zagranicy termin ten zostanie wydłużony.

W przypadku braku możliwości wykonania naprawy przez Autoryzowany Serwis Smeg, Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad. Wymiana dokonywana jest przez Autoryzowany Serwis Smeg. Jeżeli w okresie gwarancji zostanie wykonana 1 naprawa i w sprzęcie wystąpi kolejna wada, Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny do wad.

Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu- faktura lub paragonem z kasy fiskalnej.

Awarię sprzętu należy zgłaszać do Autoryzowanego Serwisu Smeg. W przypadku bezpodstawnego wezwania Autoryzowanego Serwisu Smeg do wykonania naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane ponosić będzie Klient w pełnej wartości.

Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci elektrycznej lub gazowej może odbywać się tylko przez osoby uprawnione, z potwierdzeniem na karcie gwarancyjnej i podaniem numeru uprawnień, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. Instalacja dokonywana przez Autoryzowany Serwis Smeg jest odpłatna.

Producent zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady sprzętu, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiących w sprzęcie, w szczególności spowodowanych wadliwym i niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem sprzętu, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.


Copyright © 2019 electrohouse24.pl