Electrohouse24.pl
Towary sprzedawane w sklepie electrohouse24.pl wyposażone są w gwarancję. Poniżej warunki gwarancji dla produktów Villeroy Boch.

WARUNKI GWARANCJI

 

1.  Gratulujemy zakupu! Ze względu na tradycyjną metodę produkcji zlewozmywaków ceramicznych, każdy z nich jest wyjątkowy i niepowtarzalny, stąd poszczególne zlewozmywaki mogą nieznacznie różnić się kolorem między sobą i między wzornikiem. W przypadku montażu w blacie typu "solid" (np. kamiennym), prosimy zamówić zlewozmywak wcześniej, tak aby obróbkę i pasowanie dokonać do konkretnego egzemplarza. Ze względu na duży ciężar ceramiki minimalna grubość blatu powinna wynosić 40 mm.  Tradycyjna metoda przygotowania masy ceramicznej do wypalania idzie w parze z wykorzystaniem najnowszych technologii materiałowych, procesów produkcji, oraz utrzymania i kontroli jakości. Wierzymy zatem, że zakupiony zlewozmywak spełni Państwa oczekiwania.

2.  Przy dostawie sprawdź, czy zlewozmywak nie jest uszkodzony i czy jest zgodny z zamówieniem. Wady i widoczne uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, zarysowania, obtłuczenia, itd.), nie mogą być traktowane jako usterki powstałe z winy producenta, ponieważ mogły powstać w łańcuchu dostaw do Użytkownika. Takie wady nie podlegają procedurze naprawy gwarancyjnej i należy je niezwłocznie wyjaśnić ze Sprzedającym.

3.  Firma Dom Bianco Sp. z o.o. gwarantuje, że w razie ujawnienia w okresie gwarancyjnym usterek, które wynikają z winy producenta, na warunkach i w zakresie określonym niniejszym dokumentem zostaną one usunięte w sposób uzależniony od ich właściwości. Okres gwarancji dla Użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu i obejmuje wyłącznie zlewozmywaki wprowadzone na rynek przez naszą firmę i zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.  Niezwłocznie po ujawnieniu się ewentualnej usterki Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia o tym Gwaranta dzwoniąc na centralny numer zgłoszeniowy (koszt połączenia – zgodnie z taryfą operatora):  

 

(22) 38 31 888(22) 38 31 888, lub 663 130 020663 130 020

lub wysyłając e-mail na adres:

serwis@dombianco.com.pl

 

Oprócz opisu usterki w zgłoszeniu należy podać: typ, model zlewozmywaka, datę zakupu, nazwisko zgłaszającego, adres a także dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) niezbędne do dalszego kontaktu z Użytkownikiem. Użytkownik powinien przygotować do wysyłki pocztą elektroniczną dokumentację fotograficzną wady. Po przyjęciu zgłoszenia, Użytkownik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia naprawy wraz z numerem zgłoszenia, oraz informacje dotyczące dalszego postępowania.

5.  Usterki ujawnione w okresie gwarancji, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, będą usuwane na podstawie ważnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu w terminie 21 dni od daty zgłoszenia.

6.  Zlewozmywak przeznaczony jest do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Montaż i użytkowanie zlewozmywaka musi odbywać się zgodnie z instrukcją montażu i obsługi.

7.  W razie wykrycia usterki przed, lub podczas montażu zlewozmywaka, należy wstrzymać montaż i zgłosić usterkę Gwarantowi.

8.  Gwarancja nie obejmuje:

a.  czynności do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na swój koszt m.in.: montażu, instruktażu użytkowania, podłączenia zlewozmywaka, czynności konserwacyjnych, czyszczenia, itp.,

b.  usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego montażu zlewozmywaka (np. niewłaściwy sposób łączenia z blatem, podłączenia do instalacji niezgodnych z PN, niedokładne podłączenie zestawu odpływowego, itp.), niewłaściwego użytkowania, stosowania niezgodnych z zaleceniami Producenta środków czystości i sposobów pielęgnacji, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia z winy Użytkownika, dokonania zmian, które mają wpływ na niewłaściwe funkcjonowanie zlewozmywaka,

c.  uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i innych spowodowanych działaniem Użytkownika lub jego zaniedbaniem, oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (np. szkody transportowe, pożar, powódź, itp.), powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych innych niż powstających w gospodarstwie domowym (np. materiałów budowlanych),

d.  uszkodzeń powstałych w związku z zaniechaniem zgłoszenia usterki przez Użytkownika niezwłocznie po jej ujawnieniu, lub zaniechania okresowych czynności konserwacyjnych,

e.  usunięcia oznak zwykłego zużycia urządzenia, które nie mają znaczenia dla jego wartości, lub przydatności użytkowej.

9.  Koszt wykonania czynności wymienionych w punkcie 8, a także koszty wynikłe z powodu podania błędnych danych przez Użytkownika (np. nieprawidłowy adres, niemożność identyfikacji urządzenia z powodu braku dowodu zakupu, braku dostępu do zlewozmywaka, itd.), lub braków formalnych (np. niezgodność danych na karcie z danymi na dokumencie zakupu) - ponosi Użytkownik.

10. Zakres i sposób naprawy gwarancyjnej lub wymiany określa Gwarant.

11. Maksymalna odpowiedzialność Gwaranta za produkt jest ograniczona do dostarczenia nowego, wolnego od wad zlewozmywaka. Gwarant nie ponosi innych kosztów związanych z reklamacją (np. montażu, lub demontażu),

12. Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji Użytkownik może zrealizować wyłącznie w Dom Bianco Sp. z o.o., lub wskazanych przez niego Autoryzowanych Punktach Obsługi, których adresy można uzyskać dzwoniąc pod centralny numer zgłoszeniowy,

13. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości warunki gwarancji ………………………………………………..                                                                          

 

(podpis Nabywcy)

Copyright © 2019 electrohouse24.pl