Electrohouse24.pl

3. Warunki reklamacji (wyciąg z regulaminu sklepu electrohouse24.pl)

3.1.    Towary oferowane w electrohouse24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych , oraz dostarczane są w opakowaniach fabrycznych.

 

GWARANCJA

3.2.   Uprawnienia z tytułu gwarancji są szczegółowo określone w warunkach zamieszczonych w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do dostarczanego Towaru, a jej treść jest dostępna dla każdego z oferowanych towarów na stronie electrohouse24.pl w zakładce Gwarancja. Jeśli zakupiony produkt nie działa poprawnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z serwisem Gwaranta zgodnie z informacją podaną na karcie gwarancyjnej.

3.3.   Reklamacje wadliwych/niezgodnych z umową produktów, bądź inne uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu można zgłosić do sklepu wypełniając formularz zgłoszenia (w zakładce „Kontakt”), lub listownie na adres: Sklep electrohouse24.pl , Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn.

3.4.   Korzystanie z gwarancji  nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej..

 

TOWAR USZKODZONY W CHWILI DOSTARCZENIA

3.5.   Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia Towaru jeżeli opakowanie jest uszkodzone i wskazuje na możliwość uszkodzenia zawartości przesyłki. W momencie odbioru Towaru na Kupującym spoczywa obowiązek rozpakowania i dokładnego sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń Towaru należy sporządzić stosowny protokół potwierdzony numerem i podpisem kuriera, oraz czytelnym podpisem Kupującego. O odmowie przyjęcia uszkodzonego Towaru należy niezwłocznie powiadomić administrację sklepu, przesyłając opis uszkodzenia na adres e-mail: sklep@electrohouse24.pl

3.6.   Reklamacje Towaru z tytułu uszkodzeń mechanicznych bez wspomnianego protokołu nie będą rozpatrywane ani przez firmę kurierska, ani przez electrohouse24.pl. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia Towaru (zgodnie z Ustawą Prawa Przewozowego, art. 76).

3.7.   Po odbiorze Towaru bez zastrzeżeń co do jego stanu i zgodności z zamówieniem prawo własności, a jednocześnie odpowiedzialność za  uszkodzenia mechaniczne elementów zewnętrznych i wyposażenia wewnętrznego, a także za utratę Towaru w całości przechodzi na Kupującego.

 

RĘKOJMIA I NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

3.8.   Sprzedający dostarcza Towary bez wad i odpowiada wobec Kupującego jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

3.9.   Kupujący ma prawo nie przyjąć dostawy Towarów, w przypadku ich niezgodności ze złożonym zamówieniem. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić administrację sklepu, przesyłając opis sytuacji na adres e-mail: sklep@electrohouse24.pl. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia administracja sklepu podejmie działania mające na celu niezwłoczne wysłanie właściwego Towaru bez dodatkowych kosztów dla Kupującego.

3.10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu. Niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową.

3.11. Różnice między rzeczywistym kolorem zakupionych Towarów, a ich widokiem na zdjęciu mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. faktura powierzchni, kolor) i nie są podstawą do złożenia reklamacji na niezgodność zakupionego Towaru z jego opisem.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYN

3.12. Kupujący ma prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów,  za wyjątkiem kosztów wymienionych poniżej.

3.13. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Świadczenia Stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru).

3.14. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia Towaru przez Konsumenta, lub wskazaną przez Niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik).

3.15. W przypadku odstąpienie od umowy Konsument sam ponosi koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru do Sprzedającego. W porozumieniu z Konsumentem, Sprzedający może zorganizować odbiór towaru od Kupującego. Koszt odbioru będzie w takim przypadku równy kosztowi dostawy. UWAGA ! Koszty przesyłki obejmują standardowa formę dostawy przez firmę kurierską. W szczególności opłata nie obejmuje: zapakowania, odłączenia, czy zniesienia zwracanego  urządzenia.

3.16. O swojej decyzji odstąpienia od umowy sprzedaży należy skutecznie poinformować Sprzedającego, na przykład korzystając  z gotowego formularza (Załącznik A do Regulaminu) wypełniając go i przesyłając na adres e-mail: sklep@electrohouse24.pl, lub pocztą na adres sklepu: Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn, lub dzwoniąc na telefon: (22)720 11 98 (opłata w/g taryfy operatora). Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Korzystanie z proponowanego formularza nie jest obowiązkowe.

3.17. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na kompletność zwracanego Towaru, w szczególności akcesoria, instrukcje, czy kartę gwarancyjną.

3.18. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru Sprzedającemu, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży. Wszelkie zwroty nie uzgodnione wcześniej z administracją sklepu nie będą przyjmowane.

3.19. Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi zakupionego Towaru niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14  dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Jeśli Konsument przy zakupie wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi wybranych przy zakupie i poniesionych przez Niego kosztów dodatkowych.

3.20. Sprzedający dokona zwrotu płatności  w taki sam sposób w jaki Konsument dokonał zapłaty: przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, zwrot na kartę kredytową, gotówkę w punkcie odbioru chyba, że Konsument wyraził zgodę na inną formą zwrotu, która nie powoduje powstania dodatkowych kosztów.

3.21. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu nadania Towaru.

3.22. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

3.22.1. w których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

3.22.2. w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3.22.3.  w których Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

3.23. W przypadku sporu między Sprzedającym, a Konsumentem , zgodnie z obowiązującymi przepisami, Konsument ma liczne możliwości  dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym – za pomocą metod polubownych. Informacje dotyczące tych możliwości, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wyspecjalizowanych w ochronie konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

3.23.1. Konsument może zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

3.23.2. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o mediację w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedającym,

3.23.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).Niniejsze zasady Reklamacji wchodzą w życie wraz z Regulaminem Sklepu z dniem 25.12.2014 r. i zastępują dotychczas obowiązujące.

 

Newsletter

Podaj swój e-mail, jeśli chcesz być informowany o nowościach i promocjach

Copyright © 2016 electrohouse24.pl
tworzenie stron Webton.pl